2009 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
MARZEC 2009, VOL. XI, Nr 1

PRACE ORYGINALNE // ORIGINAL PAPERS

 1. Postępowanie w najczęstszych schorzeniach przewodu pokarmowego w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej // Management of common gastrointestinal diseases in primary care in Poland and Central Eastern European countries
  Adam Windak, Tomasz Tomasik, Małgorzata Palka, Bohumil Seifert
 2. Zakres profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej // Scope of prevention in primary care
  Maciej Godycki-Ćwirko, Elżbieta Tomiak, Barbara Wrzeciono, Witold Lukas
 3. Czasochłonność profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej // Time requirements for prevention in primary health care
  Maciej Godycki-Ćwirko, Jarosław Krawczyk, Elżbieta Tomiak, Renata Osiecka, Lucjan Mazurek, Grażyna Ludwikow, Barbara Wrzeciono, Artur Mierzecki
 4. Miejsce medycyny rodzinnej w planach zawodowych studentów IV i VI roku Wydziału Lekarskiego UJCM // Family medicine as the career choice among students of the Faculty of Medicine of the Jagiellonian University
  Adam Windak, Grzegorz Margas, Tomasz Korman, Elżbieta Kryj-Radziszewska
 5. Wykorzystanie metody planimetrycznej pomiarów powierzchni figur płaskich do monitorowania przebiegu leczenia owrzodzeń podudzi w praktyce lekarza rodzinnego // Utilization of planimetric method of skin surface areas measurements in monitoring of the treatment course of lower extremities ulcerations in family practice settings
  Witold Drzastwa, Witold Lukas, Henryk Gliński, Elżbieta Mizgała, Ewa Bujak-Rosenbeiger, Adam Tomczyk, Krystian Adamik, Robert Janiec

PRACE POGLĄDOWE // REVIEW PAPERS

 1. Agomelatyna – nowe perspektywy terapii zaburzeń afektywnych oraz zaburzeń snu // Agomelatine – new possibility in treatment of affective disorders and sleep disorders
  Agnieszka Prymus, Marek Krzystanek, Krystyna Bednarska-Półtorak, Irena Krupka-Matuszczyk
 2. Awidność przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii – parametr przydatny w diagnostyce różnicowej // Antibodies against Toxoplasma gondii avidity – the useful parameter in the differential diagnostics
  Brygida Adamek, Iwona Olszok, Anita Bluszcz-Rożnowska, Janusz Kasperczyk, Marzena Zalewska-Ziob, Andrzej Wiczkowski
 3. Obraz Ja cielesnego – wybrane teoretyczne wątki rozumienia psychologicznych mechanizmów zjawiska. Część II // Bodily self image – selected theoretical motifs of understanding psychological mechanisms of the phenomenon. Part II
  Bernadetta Izydorczyk, Natalia Bieńkowska
 4. Unattractive truth about diet and weight loss.Reduced-energy diets result in successful weight loss regardless of consumed macronutrients // Pozbawiona atrakcyjności prawda na temat diety i odchudzania. Diety o obniżonej kaloryczności powodują utratę nadmiernej masy ciała niezależnie od rodzaju spożywanych składników pokarmowych
  Katarzyna Anna Rygiel

PRACE KAZUISTYCZNE // CASE REPORTS

 1. Trudności diagnostyczne mięsaka Ewinga u dzieci – opis przypadku // Diagnostic problems of Ewing’s sarcoma in children – case report
  Ewa Trybek

PROJEKTY BADAWCZE – INFORMACJE, RAPORTY // RESEARCH PROJECTS

 1. Wpływ indywidualnej edukacji chorych z nadciśnieniem tętniczym na poprawę kontroli ciśnienia tętniczego, redukcję masy ciała i zaprzestanie palenia papierosów // The influence of individual education of patients with arterial hypertension on improvement of blood pressure control, reduction of body weight and smoking cessation
  Jerzy Chudek
 2. Zastosowanie, skuteczność i tolerancja preparatów cetyryzyny w codziennej praktyce klinicznej // The indications, efficacy and tolerance of cetirizine in daily clinical practice
  Jerzy Chudek
 3. Obserwacja występowania akatyzji i późnych dyskinez u pacjentów leczonych olanzapiną – lekiem przeciwpsychotycznym II generacji // Observation of the prevalence of acathysia and tardive dyskinesias in patients treated with olanzapine –the second generation antipsychotic medication
  Marek Krzystanek, Ewa Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk

REPETYTORIUM EGZAMINACYJNE // RECAPITULATORY SEMINAR

 1. Cukrzyca typu 2 w Praktyce Lekarza Rodzinnego – część 1 // Type 2 diabetes mellitus in family practice – part 1
  Opracował Ireneusz Szymczyk

MEDYCYNA WIARYGODNA // EVIDENCE BASED MEDICINE

 1. PSA w badaniach przesiewowych wykrywania raka prostaty – powracający problem // PSA in prostate cancer screening – recurring problem
  Opracował Marek Oleszczyk

PAŹDZIERNIK 2009, VOL. XI, Nr 3

PRACE ORYGINALNE // ORIGINAL PAPERS

 1. Zastosowanie techniki rysunku w psychologicznej diagnozie struktury Ja cielesnego u kobiet chorych na anoreksję i bulimię psychiczną // Applying the technique of a thematic drawing in the psychological diagnosis of the structure of body self in women suffering from eating disorders
  Bernadetta Izydorczyk, Natalia Bieńkowska
 2. Środki masowego przekazu i ich rola w kształtowaniu wizerunku ciała u zróżnicowanych wiekiem życia kobiet polskich (analiza badań własnych) // Mass media and its influence on body image development among Polish women in different age (authors’ own research)
  Bernadetta Izydorczyk, Adriana Rybicka-Klimczyk
 3. Postrzegane wsparcie lekarza rodzinnego i jego zespołu a efekty leczenia i jakość życia pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym // Perceived support of a Family Doctor and Family Doctor’s team in relation to effects of treatment and quality of life in patients with primary arterial hypertension
  Jakub Gąsiorowski, Lilia Kotkowiak, Anna Sałacka, Zbigniew Szych, Aleksandra Kładna
 4. Tolerancja i skuteczność leczenia dehydroepiandrosteronem w codziennej praktyce klinicznej // Tolerance and effectiveness of dehydroepiandrosterone therapy in a daily clinical practice
  Jerzy Chudek

PRACE POGLĄDOWE // REVIEW PAPERS

 1. Rola dehydroepiandrosteronu w procesie starzenia // The role of dehydroepiandrosterone in ageing
  Magdalena Babuśka-Roczniak, Wojciech Roczniak
 2. Czy możemy „pożegnać” zespół metaboliczny? // Can we say “good bye” to the metabolic syndrome?
  Katarzyna Anna Rygiel

LISTY DO REDAKCJI // LETTERS TO THE EDITOR

 1. List na temat leczenia solami złota w odpowiedzi na artykuł: „Przebarwienia skóry po leczeniu solami złota” (Probl Med Rodz 2009;2(27):75–76)
  Prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

PROJEKTY BADAWCZE – INFORMACJE, RAPORTY // RESEARCH PROJECTS

 1. Trzymiesięczna obserwacja profilu objawów, ich nasilenia i dynamiki u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii leczonych olanzapiną // Three-months follow-up of profile of symptoms, their intensity and dynamics in patients diagnosed with schizophrenia, and treated with olanzapine
  Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk

REPETYTORIUM EGZAMINACYJNE // RECAPITULATORY SEMINAR

 1. Cukrzyca typu 2 w Praktyce Lekarza Rodzinnego – część 2 // Type 2 diabetes mellitus in family practice – part 2
  Opracował Ireneusz Szymczyk

MEDYCYNA WIARYGODNA // EVIDENCE BASED MEDICINE

 1. „Panie Doktorze, zrobiłem przerwę, żeby wątroba odpoczęła”, albo czy należy bać się wieloletniego leczenia statynami? // „Doc, I stopped drugs to give my liver a break” or should we be afraid of long-term use of statins?
  Opracował Marek Oleszczyk

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA LEKARZA POZ // LEGAL ISSUES IN PHC

 1. Badania nieinterwencyjne: dziś i jutro // Non-interventional studies: today and tomorrow
  Michał Jabłoński

GRUDZIEŃ 2009, VOL. XI, Nr 4

PRACE ORYGINALNE // ORIGINAL PAPERS

 1. Objawy kliniczne hiper- i hipoglikemii u chorych na cukrzycę // Clinical features of hyper- and hypoglycemia in diabetic patients
  Ryszard Swoboda, Sebastian Sirek, Anna Markowicz, Krzysztof Strojek
 2. Pain perception in osteoporotic patients treated with alendronate // Odczuwanie bólu u pacjentów z osteoporozą leczonych alendronianem
  Agata Pawlik, Jerzy Chudek
 3. Observation of effectiveness profile of extended-release venlafaxine in the treatment of depressive disorders // Obserwacja profilu skuteczności wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu zaburzeń depresyjnych
  Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk
 4. Evaluation of the smoking patients’ approach to the nicotine habit // Ocena podejścia pacjentów palących papierosy do nałogu nikotynizmu
  Artur Mierzecki, Izabella Kaczmarek, Dorota Strecker, Monika Dobrek
 5. Potrzeby i oczekiwania kobiet ciężarnych dotyczące opieki okołoporodowej – czy trudno je spełnić? // Needs and expectations of pregnant women about perinatal care – are they difficult to fulfill?
  Katarzyna Sygulla, Adrian Smędowski, Agnieszka Szatan, Alicja Michalak

PRACE POGLĄDOWE // REVIEW PAPERS

 1. Interrelations between central obesity, dyslipidemia, type 2 diabetes mellitus, and cardiovascular diseases, as comorbidities frequently encountered in primary care patients // Powiązania między otyłością centralną, dyslipidemią, cukrzycą typu 2 oraz chorobami sercowo-naczyniowymi, jako chorobami współtowarzyszącymi, często spotykanymi u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej
  Katarzyna Anna Rygiel
 2. Zespół metaboliczny u dzieci – przegląd piśmiennictwa // Metabolic syndrome in children – an overview
  Ewa Szczepanik-Barczewska, Danuta Borek, Teresa Hasiec, Marlena Kordalska, Elżbieta Piątek
 3. Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D – 2009 // Polish recommendations for prevention of vitamin D deficiency – 2009 (updated)
  Zalecenia opracowane przez Zespół Ekspertów
 4. Suplementacja witaminą D – Praktyczny schemat postępowania profilaktycznego i terapeutycznego

PROJEKTY BADAWCZE – INFORMACJE, RAPORTY // RESEARCH PROJECTS

 1. Drug substitution for omeprazole // Wydawanie zamienników preparatów zawierających omeprazol
  Piotr Kocełak, Jerzy Chudek

REPETYTORIUM EGZAMINACYJNE // RECAPITULATORY SEMINAR

 1. Helicobacter pylori
  Opracował Ireneusz Szymczyk

MEDYCYNA WIARYGODNA // EVIDENCE BASED MEDICINE

 1. Vitamin D deficiency – beyond rickets //Niedobór witaminy D – nie tylko krzywica
  Kumar J, Muntner P, Kaskel FJ , Hailpern SM, Melamed ML. Prevalence and Associations of 25-Hydroxyvitamin D Deficiency in US Children: NHANES 2001–2004. Pediatrics 2009;124;e362–e370; doi: 10.1542/peds.2009–0051
  Opracował Marek Oleszczyk


Wróć do spisu treści