2010 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
MAY 2010, VOL. XII , No. 1

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. Level of lipids in blood plasma among adult inhabitants of rural areas in eastern Poland in the light of guidelines by the European Society of Cardiology // Stężenia lipidów surowicy krwi dorosłych mieszkańców wsi wschodniej Polski w świetle wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  Lech Panasiuk, Jerzy Bylina, Piotr Paprzycki
 2. Assessment of interpersonal functioning in schizophrenic patients treated with olanzapine // Ocena funkcjonowania interpersonalnego u pacjentów schizofrenicznych leczonych olanzapiną
  Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk
 3. The state of knowledge and health behaviors connected with cervical cancer prevention of the women in Sejny // Stan wiedzy i zachowania zdrowotne mieszkanek Sejn odnośnie do profilaktyki raka szyjki macicy
  Milena Krajewska, Anna Owłasiuk, Alicja Litwiejko
 4. The development of primary health care in Poland from the 2nd Republic to the Round Table Agreement (1918–1989) // Rozwój podstawowej opieki zdrowotnej w P olsce – od II Rzeczypospolitej do Okrągłego Stołu (1918–1989)
  Maciek Godycki-Ćwirko, Marek Oleszczyk, Adam Windak

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. Grief theories // Teorie żalu
  Maciek Godycki-Ćwirko, Honorata Błaszczyk, Katarzyna Kosiek
 2. Tylenol (acetaminophen) – danger related to its use // Paracetamol (acetaminofen) – niebezpieczeństwa związane z jego stosowaniem
  Elżbieta Żak, Iwona Roguska
 3. Hallucinogenic mushrooms and Datura species – underestimated risk for adolescents // Grzyby halucynogenne i bieluń dziędzierzawa – niedoceniane zagrożenie dla młodzieży
  Iwona Roguska, Elżbieta Żak
 4. Meningococcal invasive disease // Inwazyjna choroba meningokokowa
  Aleksandra Moździerz, Marleta Zienkiewicz, Dorota Strecker, Artur Mierzecki
 5. Helicobacter pylori infection – the host immunity and bacterial virulence factors interplay // Zakażenie Helicobacter pylori – interakcja odpowiedzi immunologicznej gospodarza i czynników wirulencji bakterii
  Brygida Adamek, Marzena Zalewska-Ziob, Andrzej Wiczkowski
 6. Good news for seniors – the impact of lifestyle on new-onset diabetes mellitus in geriatricpatient population // Dobre wiadomości dla seniorów – wpływ stylu życia na występowanie nowych przypadków cukrzycy w populacji geriatrycznej
  Katarzyna Anna Rygiel

MEDYCYNA WIARYGODNA // EVIDENCE BASED MEDICINE

 1. Clopidogrel, PPI s and cardiovascular disease outcomes – what is the evidence behind? // Klopidogrel, inhibitory pompy protonowej i wyniki leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego – podsumowanie dowodów z badań
  Reviewed by Marek Oleszczyk

SEPTEMBER 2010, VOL. XII, No. 2 (31)

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. The quality of life during therapy with olanzapine in assessment of patient and physician // Jakość życia w trakcie terapii schizofrenii przy użyciu olanzapiny w ocenie pacjenta i lekarza
  Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk
 2. The usage of controlled-release metoprolol in clinical practice // Stosowanie metoprololu o kontrolowanym uwalnianiu w codziennej praktyce klinicznej
  Piotr Kocełak, Jerzy Chudek
 3. Comparative analysis of anxiety level and parental attitude of parents who bring up teenage daughters with anorexia nervosa // Analiza porównawcza poziomu lęku i postaw wychowawczych u rodziców wychowujących chore na anoreksję psychiczną córki w okresie adolescencji
  Bernadetta Izydorczyk, Izabela Oleryk
 4. Attachment styles of partners in marital union and their parental attitudes towards their teenage daughters with anorexia nervosa // Style przywiązania u partnerów w związku małżeńskim a ujawniane przez nich postawy rodzicielskie wobec wychowywanych, chorych na anoreksję psychiczną ich córek
  Bernadetta Izydorczyk, Izabela Oleryk

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. Insulin initiation in type 2 diabetic patients // Rozpoczynanie insulinoterapii u chorych na cukrzycę typu 2
  Marta Wróbel, Aleksandra Szymborska-Kajanek, Anna Psurek, Dominika Rokicka, Władysław Grzeszczak, Krzysztof Strojek
 2. World Organization of Family Doctors (Wonca) and realization of the Millennium Development Goals // Światowa Organizacja Lekarzy Rodzinnych (Wonca) i realizacja Milenijnych Celów Rozwoju
  Tomasz Tomasik, Katarzyna Dubas
 3. Intracerebral haemorrhage – risk factors, diagnostics and treatment // Krwotok śródmózgowy – czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie
  Joanna Tarasiuk, Alina Kułakowska, Wiesław Drozdowski
 4. Vitamin D today and tomorrow – prophylactic and therapeutic “road map” for family physicians // Witamina D dziś i jutro – profilaktyczna i terapeutyczna “mapa” dla lekarzy rodzinnych
  Katarzyna Anna Rygiel
 5. Exercise-induced asthma and bronchospasm // Astma powysiłkowa i powysiłkowy skurcz oskrzeli
  Elżbieta Kryj-Radziszewska, Adam Windak, Janusz Krzysztoń

RESEARCH PROJECTS // PROJEKTY BADAWCZE

 1. Substitution of selected branded antibiotics in retail pharmacies // Substytucja wybranych antybiotyków w aptekach otwartych
  Katarzyna Iwańska, Jerzy Chudek
 2. Haemorrhoidal disease in everyday practice // Choroba hemoroidalna w codziennej praktyce lekarskiej
  Katarzyna Iwańska, Jerzy Chudek

LEGAL ISSUES IN PHC // ASPEKTY PRAWNE POZ

 1. Legal character of guidelines issued by medical associations // Charakter prawny wytycznych towarzystw naukowych
  Ernest Jędrzejewski

NOVEMBER 2010, VOL. XII, No. 3 (32)

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. The analysis of knowledge about diabetes mellitus and the frequency of self-monitoring of blood glucose in patients with type 2 diabetes // Analiza wiedzy o chorobie oraz częstość prowadzenia samokontroli glikemii u pacjentów z typem 2 cukrzycy
  Ryszard Swoboda, Marta Biedak, Sebastian Sirek, Anna Kałuża, Władysław Grzeszczak, Krzysztof Strojek
 2. Selected parameters of bone metabolism, and differences in management of children with chronic neurological diseases // Wybrane parametry metabolizmu kostnego oraz odrębności w opiece i usprawnianiu dzieci z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi
  Anna Jędrzejewska, Małgorzata Szota, Krzysztof Czernicki, Maria Flak, Irena Dyner-Jama, Katarzyna Borońska, Jacek Durmała
 3. Does frequency of H. pylori infection in children 3–18 year old decrease? (Preliminary report) // Czy częstość zakażeń H. pylori u dzieci w wieku od 3 do 18 lat spada? (Doniesienie wstępne)
  Alicja Żabka, Jarosław Kwiecień, Katarzyna Bąk-Drabik, Agnieszka Krzywicka, Jolanta Porębska, Wojciech Pieniążek
 4. The Schools of Otosurgery in Poland // Polskie szkoły otochirurgii
  Katarzyna Kosiek, Alina Morawiec-Sztandera, Bożydar Latkowski, Maciek Godycki-Ćwirko

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. The role of dietary supplements in prevention of gastrointestinal tract diseases in children // Rola suplementów diety w profilaktyce chorób przewodu pokarmowego u dzieci
  Katarzyna Bąk-Drabik
 2. What do we know about the role of omega-3 fatty acids in cardio-vascular disease prevention? // Co wiemy na temat znaczenia kwasów tłuszczowych omega-3 w prewencji chorób sercowo-naczyniowych?
  Katarzyna Anna Rygiel
 3. Non-invasive test in the diagnosis of Helicobacter pylori infection // Testy nieinwazyjne w diagnostyce zakażeń Helicobacter pylori
  Agnieszka Krzywicka

CASE REPORTS // PRACE KAZUISTYCZNE

 1. Incidental diagnosis of neuroblastoma in a 13-month-old child // Przypadkowe rozpoznanie neuroblastoma u 13-miesięcznego dziecka
  Elżbieta Mizgała, Magdalena Stelmach, Mirosława Moczała, Witold Lukas, Katarzyna Anna Rygiel

RESEARCH PROJECTS // PROJEKTY BADAWCZE

 1. 16th WONCA Europe Conference in Malaga, Spain. Conference Report // 16 Europejska Konferencja WONCA w M aladze, Hiszpania. Raport z konferencji
  Violetta Kijowska, Tomasz Tomasik

RECAPITULATORY SEMINAR // REPETYTORIUM EGZAMINACYJNE

 1. Family doctor and antiplatelet and anticoagulation therapy in perioperative period // Lekarz rodzinny a leczenie przeciwpłytkowe i antykoagulacyjne w okresie okołooperacyjnym
  Prepared by Ireneusz Szymczyk
Wróć do spisu treści