2013 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
MAY 2013, VOL. XIV, No. 4 (40)

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. Occurrence of diseases connected with cardiovascular risk in families of children with primary hypertension, living in urban area // Występowanie chorób związanych z ryzykiem sercowo-naczyniowym w rodzinach dzieci z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym w środowisku miejskim
  Anna Obuchowicz, Joanna Żmudzińska-Kitczak, Maria Kniażewska, Aleksandra Radosz, Magdalena Ludwinek
 2. What it means to be satisfied with visiting a family doctor: Interview based qualitative research of older patients // Co to znaczy być zadowolonym z wizyty u lekarza rodzinnego: Wywiady jakościowe z udziałem starszych pacjentów
  Ludmiła Marcinowicz, William Henry Smithson, Marek Oleszczyk, Ewa Fejfer-Wirbał, Dorota Rogowska-Szadkowska, Sławomir Chlabicz
 3. Validation study of the Dutch 4DSQ questionnaire in Poland // Walidacja kwestionariusza 4 DSQ (mierzącego dystres, depresję, lęk i somatyzację) w Polsce
  Sławomir Czachowski, Adam Izdebski, Berend Terluin, Paweł Izdebski
 4. The usefulness of self-assessment test to detect early signs of andropause in a population of patients in family doctors practice // Przydatność testu samooceny do wykrywania wczesnych objawów andropauzy w populacji pacjentów praktyk lekarzy rodzinnych
  Hanna Matuszewska-Zbrońska, Marek Awramienko, Ewa Sroka-Bożek, Ewa Bujak-Rosenbeiger, Witold Drzastwa, Elżbieta Mizgała, Witold Lukas, Ryszard Zbroński

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. Short stature – an interdisciplinary pediatric problem // Niskorosłość–interdyscyplinarny problem pediatryczny
  Anna Jarzumbek, Żaneta Malczyk, Katarzyna Ziora
 2. Neoplasms of the nose, paranasal sinuses and nasopharynx // Nowotwory nosa i zatok przynosowych oraz części nosowej gardła
  Dominik Stodulski, Czesław Stankiewicz
 3. How can we accomplish weight loss goals in primary care setting? // Jak osiągnąć cele redukcji masy ciała w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej?
  Katarzyna Anna Rygiel
 4. Bronchitis – phenotypes of the disease in adults and children // Zapalenie oskrzeli – fenotypy choroby u dorosłych i dzieci
  Franciszek Halkiewicz, Małgorzata Barć-Czarnecka, Łukasz Czarnecki
 5. Leg ulcerations– etiopathogenesis with particular emphasis on the molecular factors that modulate the healing process // Etiopatogeneza owrzodzeń podudzi ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych czynników modulujących proces gojenia
  Katarzyna Wawrzyniec, Aleksandra Kawczyk-Krupka, Beata Flak, Piotr Oleś, Aleksander Sieroń
 6. Cancer of the mouth and oropharynx // Rak jamy ustnej i gardła środkowego
  Bartosz Szybiak, Ewa Majchrzak, Łukasz Łuczewski, Ewelina Golusińska, Hubert Kardach, Wojciech Golusiński

CASE REPORTS // PRACE KAZUISTYCZNE

 1. The detection of Askin tumour in 20-year-old man // Wykrycie guza Askina u 20-letniego młodzieńca
  Maria Lentas
 2. Autoimmune polyglandular syndrome type 2 in Family Practice // Autoimmunologiczny zespół niedoczynności wielogruczołowej typu 2 w Praktyce Lekarza Rodzinnego
  Hanna Matuszewska-Zbrońska, Rafał Zubowicz, Witold Drzastwa, Ewa Bujak-Rosenbeiger, Elżbieta Mizgała, Witold Lukas

RESEARCH PROJECTS, INFORMATION, REPORTS // PROJEKTY BADAWCZE - INFORMACJE, RAPORTY

 1. Learning from international networks about errors and understanding safety in Primary Care – project LINNEA US Euro-PC // Uczenie się od międzynarodowych sieci o błędach i rozumienie bezpieczeństwa w opiece podstawowej – projekt LINNEA US Euro-PC
  Katarzyna Kosiek, Aneez Esmail, Anna Kowalczyk, Maciek Godycki-Ćwirko
 2. Does competency-based medical education in QI at primary health care level have a comprehensive theoretical model? // Czy edukacja medyczna w dziedzinie poprawy jakości na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oparta na kompetencjach ma wszechstronny model teoretyczny?
  Katarzyna Czabanowska, Zalika Klemenc-Ketis, Violetta Kijowska
 3. Improving the quality of the teaching programs in family medicine. A brief note on the Leonardo da Vinci project aiming at the quality improvement in family medicine // Poprawa jakości programów nauczania w medycynie rodzinnej. Informacja o projekcie Leonardo da Vinci na rzecz poprawy jakości opieki w medycynie rodzinnej
  Violetta Kijowska, Tomasz Tomasik, Alicja Domagała
 4. Safety and tolerance of Plavocorin®, a generic clopidogrel formulation in therapy of patients after acute coronary syndrome – results of a post-marketing, non-randomized, non-interventional, multicenter survey in outpatient treatment // Bezpieczeństwo i tolerancja Plavocorin®, preparatu generycznego klopidogrelu w leczeniu pacjentów po przebyciu ostrego zespołu wieńcowego – wyniki porejestracyjnego, nierandomizowanego, nieinterwencyjnego, wieloośrodkowego badania prowadzonego w praktyce ambulatoryjnej
  Kamil Barański, Jerzy Chudek
 5. Transdisciplinary Symposium on Quality Research // Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych
  Ludmiła Marcinowicz

DECEMBER 2013, VOL. XV, No. 2 (42)

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. Physical activity in 6–9 year old rural children from Laski as seen by their parents // Aktywność ruchowa 6–9-letnich dzieci w ocenie ich rodziców z terenu wiejskiego w południowej Wielkopolsce objętych opieką Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej w Laskach
  Maria Lentas
 2. Body mass index (BMI) and pro/antioxidant system in coronary heart disease // Wskaźnik masy ciała (BMI) a układ pro- i antyoksydacyjny u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową
  Brygida Przywara-Chowaniec, Sławomir Kasperczyk, Alina Ostałowska, Aleksandra Kasperczyk, Ewa Birkner, Agata Puzio, Łukasz Czarnecki, Małgorzata Barć-Czarnecka
 3. Usefulness of ultrasonography in the diagnosis of juvenile idiopathic arthritis // Przydatność badania USG w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
  Piotr Matuszewski, Zbigniew Żuber, Małgorzata Sobczyk, Diana Paliga, Dorota Turowska-Heydel, Anna Świderska
 4. Biofeedback in hemiparetic patients after cerebral stroke // Zastosowanie biofeedbacku u pacjentów z niedowładem połowiczym po udarze mózgu
  Wojciech Roczniak, Anna Łabuda
 5. Similarities and differences in knowledge about the inoculation and level of vaccination against influenza among students in Lodz // Podobieństwa i różnice w wiedzy na temat szczepienia i poziomie zaszczepiania przeciwko grypie wśród studentów wyższych uczelni w Łodzi
  Marcin Maszke, Agnieszka Stasiak, Sylwia Kałucka
 6. Self-medication among university students in Lodz // Samoleczenie wśród studentów wyższych uczelni w Łodzi
  Magdalena Antczak, Katarzyna Kapsiak, Sylwia Kałucka

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. A role of photodynamic therapy in contemporary oncology // Rola terapii fotodynamicznej we współczesnej onkologii
  Beata Flak, Katarzyna Wawrzyniec, Piotr Oleś, Aleksandra Kawczyk-Krupka, Sebastian Kwiatek, Wojciech Latos, Aleksander Sieroń
 2. Cardiologic diagnosis and treatment of selected connective tissue diseases // Diagnostyka i leczenie kardiologiczne w wybranych schorzeniach tkanki łącznej
  Brygida Przywara-Chowaniec, Małgorzata Barć-Czarnecka, Agnieszka Kuczaj, Damian Kawecki, Łukasz Czarnecki, Karolina Barańska, Agata Puzio, Ewa Nowalany-Kozielska
 3. Helpful tools to detect patients with hidden risk of cardiometabolic diseases, in the primary care setting // Użyteczne narzędzia do wykrywania pacjentów z ukrytym ryzykiem chorób kardiometabolicznych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej
  Katarzyna Anna Rygiel

CASE REPORTS // PRACE KAZUISTYCZNE

 1. Care of patients with Refsum disease in general practice // Opieka nad pacjentem z chorobą Refsuma w praktyce lekarza rodzinnego
  Hanna Matuszewska-Zbrońska, Joanna Tyczyńska-Paździorek, Witold Drzastwa, Ewa Bujak-Rosenbeiger, Elżbieta Mizgała, Witold Lukas
 2. Round pneumonia imitating mediastinal tumor // Okrągłe zapalenie płuc imitujące guz śródpiersia
  Franciszek Halkiewicz, Tomasz Legaszewski, Małgorzata Barć-Czarnecka, Renata Tomaszewska, Wojciech Pelc, Edyta Machura
 3. Tako-tsubo cardiomyopathy – stress induced cardiomyopathy. Typical symptoms – atypical condition. Case report // Kardiomiopatia tako-tsubo – kardiomiopatia indukowana przez stres. Typowe objawy – nietypowe schorzenie. Opis przypadku
  Tomasz Stadnicki, Przemysław Janus, Agata Dydoń

RESEARCH PROJECTS, INFORMATION, REPORTS // PROJEKTY BADAWCZE - INFORMACJE, RAPORTY

 1. Safety and tolerance of generic rosuvastatin formulation (Suvardio®) in therapy of patients with primary hypercholesterolemia and mixed dyslipidemia – results of a post-marketing, non-randomized, non-interventional, multicenter survey in outpatient treatment // Bezpieczeństwo i tolerancja preparatu generycznego rozuwastatyny (Suvardio®) w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii i dyslipidemii mieszanej – wyniki porejestracyjnego, nierandomizowanego, nieinterwencyjnego, wieloośrodkowego badania prowadzonego w praktyce ambulatoryjnej
  Jerzy Chudek
Wróć do spisu treści