2014 - Problemy Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
MARCH 2014, VOL. XV, No. 3 (43)

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. The differential diagnosis of asthma and COP D in primary care // Diagnostyka różnicowa astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w praktyce lekarza rodzinnego
  Magdalena Muras-Skudlarska, Paweł Górski, Iwona Grzelewska-Rzymowska
 2. Is clinical depression really more prevalent among morbidly obese patients? // Czy rzeczywiście kliniczna depresja często występuje wśród pacjentów z otyłością olbrzymią?
  Jakub Paliga, Aleksandra Oleksiak, Witold Lukas, Marek Glück, Irena Krupka-Matuszczyk, Irena Borek, Krystyn Sosada
 3. Vaccination of children at the age of 0–2 with combination and recommended vaccines – assessment of the frequency of use and the knowledge of parents // Szczepienia dzieci w wieku 0–2 lat szczepionkami skojarzonymi i zalecanymi – ocena częstości stosowania i wiedzy rodziców
  Aneta Pomian-Osiak, Anna Owłasiuk, Anna Gryko, Dorota Bielska, Sławomir Chlabicz
 4. The application of classic massage and magnetic therapy in treatment of chronic lower back pain // Zastosowanie masażu klasycznego i magnetoterapii w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Monika Jopek, Tomasz Smajdor
 5. Occurrence of cervical spine and shoulder girdle movement abnormalities in patients with tension headaches // Występowanie zaburzeń ruchomości kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej u osób z napięciowymi bólami głowy
  Łukasz Płecha, Bartosz Wnuk, Anna Jędrzejewska, Jacek Durmała, Ewa Detko

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. Quality of life in children with juvenile chronic arthritis – work review article // Ocena jakości życia dzieci chorych na młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów – praca poglądowa
  Małgorzata Barć-Czarnecka, Franciszek Halkiewicz, Łukasz Czarnecki, Małgorzata Rusek-Zychma, Joanna Czarnecka
 2. Anxiety disorders and their obstetric consequences for pregnant women // Zaburzenia lękowe u ciężarnych i ich konsekwencje położnicze
  Krzysztof Nietubicz, Tadeusz Nasierowski, Justyna Teliga-Czajkowska
 3. Prophylaxis and treatment of anxiety disorders in women in their reproductive and pregnancy period // Profilaktyka i leczenie zaburzeń lękowych u kobiet w okresie rozrodczym i w ciąży
  Krzysztof Nietubicz, Tadeusz Nasierowski, Justyna Teliga-Czajkowska
 4. Sarcopenia – pathogenesis, prevention and therapy – practical aspects in primary care setting // Sarkopenia – patogeneza, prewencja i terapia – praktyczne aspekty w warunkach podstawowej opieki medycznej
  Katarzyna Anna Rygiel

CASE REPORTS // PRACE KAZUISTYCZNE

 1. Treatment of Inflammatory Bowel Diseases in children // Leczenie nieswoistych zapaleń jelit u dzieci
  Magdalena Pyś-Spychała, Joanna Oświęcimska

RESEARCH PROJECTS, INFORMATION, REPORTS // PROJEKTY BADAWCZE - INFORMACJE, RAPORTY

 1. Tailored implementation for chronic diseases – TIC D project // Dostosowane wdrażanie w chorobach przewlekłych – projekt TIC D
  Maciek Godycki-Ćwirko, Michel Wensing, Izabela Żakowska, Jarosław Krawczyk, Anna Kowalczyk
 2. Utilization of the International Classification of Functioning, Disability and Health (IC F) in the assessment of disability level in patients with extreme obesity // Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (IC F) w określaniu stopnia niepełnosprawności u pacjentów z otyłością olbrzymią
  Witold Lukas, Krystyn Sosada, Marek Glück, Aleksandra Oleksiak, Jakub Paliga, Irena Borek, Bernadetta Izydorczyk
 3. The EGPRN new concept of multimorbidity in General Practice. The Polish study // Nowa koncepcja wielochorobowości według Europejskiej Sieci Naukowej Lekarzy Rodzinnych. Badania polskie
  S. Czachowski, J.Y. Le Reste, A. Sowińska, P. Nabbe, D. Lazic, C. Lygidakis, H. Lingner, R. Assenova, S. Argyriadou, C. Doerr, A. Claveria, J. Deriennic, M. Munoz, H. Van Marvijk, C. L ietard, P. Van Royen

OCTOBER 2014, VOL. XVI, No. 1-2 (45-46)

ORIGINAL PAPERS // PRACE ORYGINALNE

 1. How prematurity of children affects mental functioning of their parents? // Jak wcześniactwo dzieci wpływa na psychiczne funkcjonowanie ich rodziców?
  Magdalena Gruszczyńska, Gabriela Sierpień-Wójcik, Monika Bąk-Sosnowska, Małgorzata Perlak
 2. Patients’ and their spouses’ illness perception and health behaviors among patients with coronary heart disease // Percepcja choroby u pacjentów i ich partnerów a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez osoby z chorobą wieńcową serca
  Ewa Wojtyna, Katarzyna Soroka, Maria Chełkowska
 3. A psychological profile of females suffering from psychogenic binge eating, and the impact of personality traits on their attitudes towards the body and eating // Psychologiczny profil cech i ich wpływ na podejmowanie zachowań wobec ciała i jedzenia u kobiet z psychogennym objadaniem się (analiza badań własnych)
  Bernadetta Izydorczyk
 4. A comparison of the knowledge and attitudes of the Ist and VIth year medical university students in regard to the selected aspects of organ transplantation // Porównanie wiedzy oraz postaw studentów I i VI roku uniwersytetu medycznego wobec wybranych aspektów transplantacji narządów
  Joanna Iskra-Trifunović, Krzysztof Pabisiak, Karolina Kłoda, Bogumiła Osękowska, Paulina Łuc-Kusak, Artur Mierzecki
 5. Prevalence of overweight and obese states and health behavior of school children // Występowanie nadwagi i otyłości oraz zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej
  Anna Simończuk, Anna Owłasiuk, Anna Gryko, Alina Jałoza, Sławomir Chlabicz
 6. Human papillomavirus vaccination among young adults // Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego wśród młodych dorosłych
  Anna Krztoń-Królewiecka, Joanna Murzyn, Jolanta Majchrzak-Król, Michał Bylewski, Katarzyna Nessler, Adam Windak

REVIEW PAPERS // PRACE POGLĄDOWE

 1. Recommendations for rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease // Zalecenia rehabilitacyjne dla pacjentów z POChP
  Wojciech Roczniak, Magdalena Babuśka-Roczniak, Anna Łabuda, Anna Roczniak
 2. Nutrition – an important therapeutic strategy for cancer patients // Odżywianie jako ważna strategia terapeutyczna dla pacjentów z nowotworami
  Katarzyna Anna Rygiel
 3. Non-celiac gluten sensitivity // Nadwrażliwość na gluten niezwiązana z celiakią
  Katarzyna Górowska-Kowolik, Jarosław Kwiecień
 4. Nasal polyps // Polipy nosa
  Beata Rostkowska-Nadolska, Karolina Rostkowska, Marek Bochnia
 5. Mild cognitive impairment – simple tools for screening, preventive and therapeutic strategies in primary care setting // Łagodne upośledzenie kognitywne – proste narzędzia do badań przesiewowych oraz strategie prewencyjne i terapeutyczne w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej
  Katarzyna Anna Rygiel

CASE REPORTS // PRACE KAZUISTYCZNE

 1. Plastic bronchitis – a case report // Plastyczne zapalenie oskrzeli – opis przypadku
  Łukasz Czarnecki, Jakub Gumprecht, Brygida Przywara-Chowaniec, Joanna Czarnecka, Agata Puzio
 2. Complications of varicella in children – selected case reports // Powikłania ospy wietrznej u dzieci – opis przypadków
  Małgorzata Barć-Czarnecka, Łukasz Czarnecki, Edyta Machura, Brygida Przywara-Chowaniec, Jakub Gumprecht

RESEARCH PROJECTS, INFORMATION, REPORTS // PROJEKTY BADAWCZE - INFORMACJE, RAPORTY

 1. Development and evaluation of indicators to measure the quality of primary health care for the population of the elderly – description of the project // Opracowanie i implementacja wskaźników pomiaru jakości podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do populacji osób w wieku podeszłym – opis projektu
  Tomasz Tomasik, Violetta Kijowska, Katarzyna Dubas, Adam Windak

Wróć do spisu treści